Luukkaan evankeliumi,
luku 2
Luukkaan evankeliumi,
luku 4

Luukkaan evankeliumi, luku 3

luotu 12.2.2011 klo 16:32

muokattu 4.6.2024 klo 13:09


Sisällys

1–6 Johannes Kastaja ilmestyy
7–14 Johannes ja väkijoukot
15–20 ”Oletko sinä Messias?”
21–22 Jeesuksen kaste
23–38 Jeesuksen sukuluettelo

Johannes Kastaja ilmestyy

muokattu 4.6.2024 klo 13:09

1. Viidentenätoista keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännysruhtinaana ja hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakonitiinmaan neljännysruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännysruhtinaana, 2. siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa. 3. Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin varrella ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksisaamiseksi, 4. niinkuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan sanojen kirjassa: "Huutavan ääni kuuluu erämaassa: 'Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi'. 5. Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi, 6. ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden."

1. Keisari Tiberiuksen viidentenätoista hallitusvuotena, siihen aikaan kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana, kun neljännesruhtinaina hallitsivat Galileassa Herodes, Itureassa ja Trakonitiksen maassa hänen veljensä Filippos ja Abilenessa Lysanias 2. ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, joka eli autiomaassa. 3. Niin hän lähti liikkeelle ja kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 4. Tapahtui niin kuin on kirjoitettuna profeetta Jesajan kirjassa: – Ääni huutaa autiomaassa: "Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut! 5. Kaikki rotkot täytettäköön, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, tulkoot mutkat suoriksi, louhikot tasaisiksi teiksi! 6. Kaikki saavat nähdä Jumalan pelastustyön." ©

 

Kuollessaan Herodes SuuriHerodes Suuri: Israelin hallitsija 37–4 eKr. Toteutti raskaan verotuksen turvin useita massiivisia rakennushankkeita, kuten Herodionin ja Masadan linnoitukset, amfiteatterin, Kesarean akveduktin sekä Jerusalemin temppelin uudisrakennuksen, jolla hän pönkit... testamenttasi valtakuntansa kolmelle henkiin jääneelle pojalleen – Arkelaukselle, Antipaalle ja Filippukselle. Arkelauksen sortotoimet saivat juutalaisten lähetystön valittamaan hänestä Roomassa keisari Augustukselle, jotta tämä kumoaisi testamentin. Augustus määräsi Juudean, Idumean ja Samarian Arkelaukselle, Galilean ja Perean Antipaalle sekä Galileanjärven koillispuolelle jäävät provinssit Filippukselle.[1] Arkelauksen julmat toimet jatkuivat ja niiden johdosta hänet lopulta karkotettiin vuonna 6 jKr.

Kommentoi tätä katkelmaa

Johannes ja väkijoukot

7. Niin hän sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: "Te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? 8. Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille. 9. Jo on myös kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen." 10. Ja kansa kysyi häneltä sanoen: "Mitä meidän siis pitää tekemän?" 11. Hän vastasi ja sanoi heille: "Jolla on kaksi ihokasta, antakoon toisen sille, joka on ilman; ja jolla on ruokaa, tehköön samoin." 12. Niin tuli myös publikaaneja kastettaviksi, ja he sanoivat hänelle: "Opettaja, mitä meidän pitää tekemän?" 13. Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää, kuin mikä teille on säädetty." 14. Myös sotamiehet kysyivät häneltä sanoen: "Mitäs meidän pitää tekemän?" Ja hän sanoi heille: "Älkää kiskoko keneltäkään älkääkä kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne."

7. Kun ihmisiä tuli joukoittain kastettavaksi, Johannes sanoi heille: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8. Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy! Älkää ruvetko ajattelemaan: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 9. Nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen." 10. Ihmiset kysyivät häneltä: "Mitä meidän sitten tulee tehdä?" 11. Hän vastasi heille: "Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin." 12. Myös publikaaneja tuli kastettavaksi, ja he kysyivät Johannekselta: "Opettaja, mitä meidän tulee tehdä?" 13. Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää kuin on säädetty." 14. Sotilaatkin kysyivät häneltä: "Entä me, mitä meidän tulee tehdä?" Hän sanoi heille: "Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne." ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

”Oletko sinä Messias?”

15. Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus, 16. niin Johannes vastasi kaikille sanoen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 17. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa." 18. Antaen myös monia muita kehoituksia hän julisti kansalle evankeliumia. 19. Mutta kun Herodes, neljännysruhtinas, sai häneltä nuhteita veljensä vaimon, Herodiaan, tähden ja kaiken sen pahan tähden, mitä hän, Herodes, oli tehnyt, 20. niin hän kaiken muun lisäksi teki senkin, että sulki Johanneksen vankeuteen.

15. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. 16. He saivat Johannekselta vastauksen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 17. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu." 18. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. 19. Mutta kun hän nuhteli neljännesruhtinas Herodesta tämän veljen vaimon Herodiaan tähden ja moitti häntä myös muista pahoista teoista, 20. Herodes teki vielä senkin, että telkesi Johanneksen vankilaan. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Jeesuksen kaste

muokattu 12.2.2011 klo 16:32

21. Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni 22. ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt."

21. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan 22. ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt." ©

 

Kreikan ja heprean kielessä ei ole lainausmerkkejä, eikä sitaatin ehdoton sanatarkkuus ollut ajanlaskun alun kulttuuripiirissä tärkeää. Olennaista oli se, että muistiinmerkitsijä pysyi uskollisena alkuperäisen lausuman merkitykselle. Markuksen (Mark. 1:11) ja Luukkaan kertomukset eivät siis ole todellisessa ristiriidassa Matteuksen (Matt. 3:17) version kanssa, vaikka Jumalan käyttämä sanamuoto on siinä hiukan erilainen. Matteus on todennäköisesti muokannut lausumaa korostaakseen, ettei taivaallinen ääni puhunut vain Jeesuksen vuoksi, vaan myös kuulijoiden (ja kertomuksen myöhempien lukijoiden) hyödyksi.[2]

Kommentoi tätä katkelmaa

Jeesuksen sukuluettelo

23. Ja hän, Jeesus, oli alottaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niinkuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika, 24. Eeli Mattatin, tämä Leevin, tämä Melkin, tämä Jannain, tämä Joosefin, 25. tämä Mattatiaan, tämä Aamoksen, tämä Naahumin, tämä Eslin, tämä Naggain, 26. tämä Maahatin, tämä Mattatiaan, tämä Semeinin, tämä Joosekin, tämä Joodan, 27. tämä Johananin, tämä Reesan, tämä Serubbaabelin, tämä Sealtielin, tämä Neerin, 28. tämä Melkin, tämä Addin, tämä Koosamin, tämä Elmadamin, tämä Eerin, 29. tämä Jeesuksen, tämä Elieserin, tämä Joorimin, tämä Mattatin, tämä Leevin, 30. tämä Simeonin, tämä Juudan, tämä Joosefin, tämä Joonamin, tämä Eliakimin, 31. tämä Melean, tämä Mennan, tämä Mattatan, tämä Naatanin, tämä Daavidin, 32. tämä Iisain, tämä Oobedin, tämä Booaan, tämä Saalan, tämä Nahassonin, 33. tämä Aminadabin, tämä Adminin, tämä Arnin, tämä Esromin, tämä Faareen, tämä Juudan, 34. tämä Jaakobin, tämä Iisakin, tämä Aabrahamin, tämä Taaran, tämä Naahorin, 35. tämä Serukin, tämä Ragaun, tämä Faalekin, tämä Eberin, tämä Saalan, 36. tämä Kainamin, tämä Arfaksadin, tämä Seemin, tämä Nooan, tämä Laamekin, 37. tämä Metusalan, tämä Eenokin, tämä Jaaretin, tämä Mahalalelin, tämä Keenanin, 38. tämä Enoksen, tämä Seetin, tämä Aadamin, tämä Jumalan.

23. Jeesus oli noin kolmenkymmenen vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä. Hän oli – näin luultiin – Joosefin poika. Joosefin isä oli Eeli, 24. tämän isä Mattat, tämän Leevi, tämän Melki, tämän Jannai, tämän Joosef, 25. tämän Mattitja, tämän Amos, tämän Nahum, tämän Hesli, tämän Naggai, 26. tämän Mahat, tämän Mattitja, tämän Simei, tämän Josek, tämän Joda, 27. tämän Johanan, tämän Resa, tämän Serubbabel, tämän Sealtiel, tämän Ner, 28. tämän Melki, tämän Addi, tämän Kosam, tämän Elmadam, tämän Er, 29. tämän Joosua, tämän Elieser, tämän Jorim, tämän Mattat, tämän Leevi, 30. tämän Simeon, tämän Juuda, tämän Joosef, tämän Jonam, tämän Eljakim, 31. tämän Melea, tämän Menna, tämän Mattata, tämän Natan, tämän Daavid, 32. tämän Iisai, tämän Obed, tämän Boas, tämän Salma, tämän Nahson, 33. tämän Amminadab, tämän Admin, tämän Arni, tämän Hesron, tämän Peres, tämän Juuda, 34. tämän Jaakob, tämän Iisak, tämän Abraham, tämän Terah, tämän Nahor, 35. tämän Serug, tämän Reu, tämän Peleg, tämän Eber, tämän Salma, 36. tämän Kenan, tämän Arpaksad, tämän Seem, tämän Nooa, tämän Lemek, 37. tämän Metuselah, tämän Henok, tämän Jered, tämän Mahalalel, tämän Kenan, 38. tämän Enos, tämän Set, tämän Aadam, tämän Jumala. ©

 

Kommentoi tätä katkelmaa

Luukkaan evankeliumi,
luku 2
Luukkaan evankeliumi,
luku 4

Viitteet

 1) Craig L. Blomberg, Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey, 2nd ed. (B&H Academic, 2009), 22.

 2) Craig L. Blomberg, The Historical Reliability of the Gospels (InterVarsity Press, 1987), 117–118.

 

Ota yhteyttäX